Gimnazjum

Do Gimnazjum uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, które ukończyły szkołę podstawową, nie dłużej niż do 21 roku życia. Dzieci z dysfunkcją ruchową bądź specyficznymi potrzebami edukacyjnymi mają możliwość korzystania z nauczania indywidualnego. Trzyletni obowiązkowy okres nauki ma optymalnie przygotować uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Proces kształcenia dostosowujemy do potrzeb każdego dziecka. Jest to gwarancja odnoszenia przez ucznia sukcesów na miarę jego indywidualnych możliwości. Odpowiednio dostosowane programy nauczania, ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych oraz baza edukacyjna szkoły, służą rozwijaniu uzdolnień oraz rozbudzaniu aspiracji edukacyjnych. W szkole szczególną wagę przykładamy do działań opiekuńczo-wychowawczych, stosujemy własne programy profilaktyczne i wychowawcze.

Podczas zajęć nauczyciele stosują aktywne metody pracy i ciekawe rozwiązania dydaktyczne. Wszystko po to, by rozbudzić aspiracje i przygotować uczniów do dokonania dalszych wyborów edukacyjnych odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych, uzdolnień, zainteresowań i osiągnięć.