Aktywna tablica

Plan działań w ramach realizacji programu: „ Aktywna tablica”

DZIAŁANIAODPOWIEDZIALNICEL
Przekazanie Radzie Pedagogicznej  informacji na temat realizacji programu „Aktywna tablica”

 

Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych.

DYREKTORZapoznanie RP z zasadami uczestnictwa w programie  i korzyściami płynącymi z jego realizacji.

Koordynowanie działań w zakresie stosowania TIK w szkole.Wspieranie dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły.Nauczyciel informatyki
i szkolny e-koordynator.
Zakładka „Aktywna tablica”.

Umieszczenie na stronie  szkoły planu działań  „Aktywna tablica’’.

Szkolenie wybranych nauczycieli dotyczące obsługi zakupionych pomocy i narzędzi do terapii.Firmy zewnętrzne.

Szkolenia on-line.

Instalacja, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii z infrastrukturą. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniające konieczność stosowania TIK w prowadzeniu w szczególności zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i terapii
Udostępnianie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK.Zainteresowani nauczyciele, szkolny e-koordynator.Zakładka
Baza dobrych praktyk
Wykorzystanie TIK w pracy z uczniami.

 

NauczycieleProwadzenie zajęć edukacyjnych i specjalistycznych z wykorzystaniem TIK
Podsumowanie działań  w ramach  programu „Aktywna tablica”. Opracowanie na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.Szkolny e-koordynator, nauczyciele

 

Dyrektor

Wyciągnięcie wniosków – korzyści. Przedstawienie sprawozdania  Radzie Pedagogicznej.

 

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa SOSW przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli na lata 2021-2024 – „ Aktywna Tablica”

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku szkoła w ramach programu otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji rządowej w wysokości 80% w kwocie 35000 zł i z budżetu organu prowadzącego w kwocie 8750 zł.

W ramach realizacji programu zakupiono pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii w postaci:

  1. Zestaw EEG Biofeedback  ProComp2 z HEG – Biofeedback wraz z zestawem laptop i monitor  do EEG Biofeedback.
  2. Narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi metodami komunikacji: Mówik – 2 sztuki wraz z tabletami w etui – 2 sztuki i programem Mówik Print.
  3. Pakiet pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania i koncentracji uwagi: „EduSensus zestaw medyczny LOGOPEDIA PRO – pakiet GOLD” wraz z mikrofonem i tabletem oraz „Przetwarzanie słuchowe” – pakiet pomocy 1 wraz z tabletami – 2sztuki.
  4. Pomoc dydaktyczna „ Wspomaganie rozwoju PRO wraz z tabletem dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Celem zastosowania wyżej wymienionych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii jest przede wszystkim wspomaganie i stymulacja wielozmysłowego rozwoju, a w szczególności:

  • kształtowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych i poznawczych;
  • terapia większości zaburzeń mowy i języka;
  • umożliwienie komunikacji z otoczeniem za pomocą alternatywnych metod porozumiewania się.

Natomiast zastosowanie EEG Biofeedback zwiększa efektywność pracy mózgu oraz usprawnia funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.