O placówce

Nasz Ośrodek zapewnia wszechstronny rozwój i opiekę dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dzieciom autystycznym i z zespołem Aspergera (także w normie intelektualnej).

Kształcimy uczniów w następujących ogniwach:

 1. Szkole Podstawowej

 2. Gimnazjum

 3. Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunkach:

  – kucharz

  – krawiec

  – stolarz

  – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 4. Szkole Przysposabiającej do Pracy (dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym)

Nasz Ośrodek zapewnia kształcenie uczniom w wieku od 6 do 24 lat. Dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia pobieranie nauki w szkole, mogą być objęte nauczaniem indywidualnym. Ponadto nasi podopieczni mogą skorzystać z całodobowej opieki w grupach wychowawczych. Placówka realizuje również nauczanie dzieci chorych przebywających w Tomaszowskim Centrum Zdrowia.

Podstawą kształcenia w naszym Ośrodku jest rewalidacja:

– stawiamy na mocne strony dziecka

– maksymalnie usprawniamy funkcje najmniej uszkodzone

– optymalnie korygujemy funkcje zaburzone i stymulujemy rozwój dziecka

– przystosowujemy do życia w społeczeństwie

W naszej Placówce każde dziecko objęte jest indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym. Aby proces rewalidacji przebiegał prawidłowo i przynosił oczekiwane rezultaty, zapewniamy małą liczbę uczniów w klasach. W oddziale dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim liczba uczniów w klasie wynosi od 10 do 16, w stopniu umiarkowanym od 6 do 8 uczniów, natomiast w klasie dla dzieci autystycznych od 2 do 4 uczniów. Prowadzimy z dziećmi dodatkowe zajęcia specjalistyczne, m.in.: terapię logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia reedukacyjne i socjoterapeutyczne.

W pracowniach technologicznych Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizujemy zajęcia praktycznej nauki zawodu.

Kadrę Ośrodka stanowią:

– nauczyciele z kwalifikacjami przedmiotowymi i w zakresie oligofrenopedagogiki

– wychowawcy z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiki

– logopedzi

– specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej

– specjaliści z zakresu gimnastyki korekcyjnej

– specjaliści z zakresu integracji sensorycznej

– specjalista z zakresu integracji polisensorycznej

– pedagog szkolny

– psycholog

– pielęgniarka szkolna

– pracownik socjalny

W naszej placówce każde dziecko jest bezpieczne, lubiane i doceniane. To my dostosowujemy się do jego potrzeb, możliwości i oczekiwań.