Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kształci uczniów w systemie trzyletnim, zapewniając kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego.

Szkoła ma na celu przygotować uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez naukę samodzielności, kreatywności, zaradności, samoobsługi, komunikowania się, pisania, czytania, liczenia. Młodzież uczy się korzystania z placówek użyteczności publicznej.

Podczas trwania nauki uczniowie biorą udział w zajęciach:

– przysposabiających do pracy (zdobywając umiejętności praktyczne głównie z kierunku kucharskiego)

– edukacyjnych

– sportowych i rekreacyjnych

– kulturalno – rozrywkowych

Aby uatrakcyjnić proces edukacyjny i pogłębić umiejętności społeczne uczniów, stosujemy atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak: wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno-turystyczne, zajęcia na basenie, dyskoteki i bale, udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach i mitingach sportowych.

Taka różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala nabywać, doskonalić i utrwalać różnorodne umiejętności. W naszej szkole wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną opieką pedagogiczną i psychologiczną. Każdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.