Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa przy SOSW w Tomaszowie Mazowieckim organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie lekkie, umiarkowane lub znaczne, głębokie, autyzm oraz niepełnosprawności sprzężone.

W naszej szkole klasy są mało liczne, co w efekcie pozwala nam indywidualizować proces nauczania. Każdy uczeń jest objęty indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym dostosowanym do jego możliwości i potrzeb.

Dla uczniów, którzy nie mogą ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności uczęszczać do szkoły prowadzone jest nauczanie indywidualne, zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w domu lub na terenie szkoły. Pracownie szkolne są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne.

Stosujemy w pracy z dziećmi sprawdzone, nowoczesne metody kształcenia i rewalidacji. Prowadzimy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne                 i wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, logopedię, integrację sensoryczną. Zapewniamy dzieciom możliwość rozwoju zainteresowań muzycznych, plastycznych, sportowych, ekologicznych i komputerowych.

Aby uatrakcyjnić proces edukacyjny i pogłębić umiejętności społeczne uczniów, stosujemy atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak: wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno-turystyczne, zajęcia na basenie, dyskoteki i bale, udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach i mitingach sportowych.

Taka różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala nabywać, doskonalić i utrwalać różnorodne umiejętności. W naszej szkole wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną opieką pedagogiczną i psychologiczną. Każdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.